STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 24 år.

Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt.
Måske vil du efter STU kunne fortsætte i uddannelse eller job.

STU – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Indholdet i uddannelsen

STU-uddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

Du får lavet en uddannelsesplan med de overordnede mål for din uddannelse. Uddannelsesplanen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.

Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job. STU-uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir, som er bevis for, at du har gennemført uddannelsen.

Efter afslutning af STU overgår du til Jobcenteret.

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er gratis.

Du får ikke SU på STU. Du kan enten få førtidspension eller uddannelseshjælp under uddannelsen.
Uddannelseshjælp skal du ansøge om i dit Jobcenter.
Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

Uddannelseshjælp til STU-uddannelsen hører under Beskæftigelseslovgivningen.

Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på STU.

I København er der optagelse to gange om året

I Københavns Kommune er der optagelse på STU to gange om året.
Én gang i januar og én gang i august.

Optagelse på STU kræver en indstilling

Alle unge med særlige behov har ret til at få lavet en indstilling til STU.
Det er din UU-vejleder i UU København, som står for at lave indstillingen i samarbejde med dig og evt. dine forældre.

Du skal være i god tid

Din UU-vejleder taler med dig og måske dine forældre, og din UU-vejleder vil også samle dokumentation om dig, fx fra din læge, hospital, kommunen og dine tidligere skoler.
Det skal alt sammen med i indstillingen, der skal sendes til Københavns Kommunens visitationsudvalg.

I UU København skal din UU-vejleder have mindst fem uger til arbejdet med din indstilling til STU.
Derfor er det vigtigt, at du overholder UU Københavns deadlines, hvis du ønsker at få behandlet din ansøgning om et STU-forløb til et bestemt optagelsestidspunkt.

Hvis der er mindre end fem uger til næste deadline, kan vi ikke love, at vi kan nå at behandle dit ønske om at blive vurderet i forhold til STU.
Så skal du måske vente i nogle måneder, før din UU-vejleder kan behandle din sag.

Visitationsudvalget

Det er ikke UU København, der afgør, om du kan starte på STU.
Det er visitationsudvalget i Københavns Kommune, der træffer afgørelse på baggrund af den indstilling, din UU-vejleder har lavet.

Visitationsudvalget kan beslutte, at de ikke kan behandle din indstilling, hvis du fx har et behandlingsbehov, der betyder, at du ikke kan møde op og deltage aktivt i STU-uddannelsen.
Det er vigtigt, at du først starter på STU, når du er klar til det og kan få mest muligt ud af uddannelsen.

Forløbsplan

Hvis du bliver godkendt til STU, skal du sammen med din UU-vejleder lave en forløbsplan.
Du vil sammen med din UU-vejleder gennemgå de STU-tilbud Københavns Kommune har, og måske vil du tage på besøg på nogle af skolerne.

I forløbsplanen kan du oplyse, hvilken skole du gerne vil gå på.

Det er din UU-vejleder, der laver forløbsplanen sammen med dig. Når planen er færdig, sender din UU-vejleder den videre til visitationsudvalget, som beslutter, hvor du kan tage din STU-uddannelse.

Du har ikke krav på at få opfyldt dit ønske om at gå på en bestemt skole.

Visitationsudvalget visiterer kun til de STU-tilbud, som du kan læse om her på siden.

STU-tilbuddene er udvalgt af Københavns Kommune, fordi de har en høj faglig kvalitet, og fordi de har pligt til at lave udslusningsplaner for alle STU-unge.

Københavns Kommune fører tilsyn med skolerne og kvaliteten af deres arbejde.

Hvis du vil klage

Du kan klage over det STU-tilbud, Københavns Kommune tilbyder dig. Det er Klagenævnet for Specialundervisning, der behandler din klage.

Du kan læse mere på Klagenævnets hjemmeside.

STU-uddannelsessteder

Målgruppe 1

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med psykiske vanskeligheder (herunder skizofreni) og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (herunder unge med ADHD og autisme).

  • CSV, Center for Specialundervisning for Voksne, Tlf: 82 56 11 00, stucsv.kk.dk
  • Erhvervsskolen af 2011, Tlf. 20 71 33 11, dinstu.dk
  • Fontanaskolen, Tlf. 42 39 24 33, fountain-house.dk/om-fontanaskolen
  • Glad Fagskole, Tlf. 38 12 01 00, gladuddannelse.dk/stu
  • Incitaskolen, Tlf. 41 89 53 41, incitaskolen.dk
  • HKI, Hans Knudsen Instituttet, Tlf. 39 16 21 30, hki.dk/stu-koebenhavn
  • Tagaskolen, Tlf. 20 68 13 46, tagaskolen.dk

 

Målgruppe 2

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder.

  • Uddannelsescenter UIU, Tlf: 33 66 89 00, uiu.dk